บริการเครื่องสำรอง 1
บริการเครื่องสำรอง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องนำเครื่องเข้ามาซ่อมหรือตรวจเช็คสินค้ากับทางร้าน เราจะมีเครื่องสำรองให้ลูกค้าได้ใช้ในกรณีที่กิจการของลูกค้าต้องดำเนินการต่อ โดยทางเราจะคิดค่ามัดจำเครื่องไว้(ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง)